русский

1980th years: The Myzinsky bridge over the Oka River in Gorky (now Nizhny Novgorod, 1981)

1 of 7
The Myzinsky bridge over the Oka River in Gorky (now Nizhny Novgorod, 1981)